ELEKTRONİK ORTAMDA REKLAM ALANI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 

www.bybilla.com

Sanayi Mahallesi Kozalı Sokak Çarşı Yapı AVM B Blok No : 33

İZMİT / KOCAELİ

İletişim: +90 262 255 55 64

info@bybilla.com

ELEKTRONİK ORTAMDA REKLAM ALANI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 

Madde 1.Taraflar

Kuruluşun Adı(Reklam Veren) : ….. 

Adresi : ….. 

Telefonu ve Faksı : ….. 

Vergi Dairesi ve No.su : ….. 

Yetkilisinin Adı Soyadı : ….. 

Kuruluşun Adı(Kiralayan)          :      BYBİLLA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA  VE TİCARET A.Ş       

Adresi                                         : Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi No:174/301 İzmit/Kocaeli 

Telefonu ve Faksı                 : 0 544 519 4499     (0262) 255 5001

Vergi Dairesi ve No.su : ….. 

Yetkilisinin Adı Soyadı : ….. 

Reklam Yayınıyla İlgili Koşullar

Yayınlanacak internet sitesi :      www.bybilla.com

Madde 2.Sözleşme Konusu

BYBİLLA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş ye. ait www.bybilla.com resmi web sitesinde reklam yayınlanması işidir. Reklam verilecek yer; www.bybilla.com web sitesinde reklam veren ile kiralayan arasında yapılan mutabakat sonucu karar verdikleri ana sayfa veya diğer sayfalardır.

Madde 3.Reklam Koşulları

a)www.bybilla.com sitesinin reklam alanında …. boyutlarında yayınlanır

 1. b)       Sitedeki yayın alanı ……….dır.
 2. c)         Belirlenen reklam …… süre ile sitede yayınlanır.
 3. d) İlan/reklam bedelleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu bedellere KDV eklenecektir.

…………………….

 1. e) Uygulanacak reklam tasarımı gönderilmemesi halinde firmadan ilave olarak …. TL +KDV tasarım bedeli alınır.

Madde 4.Tarafların Yükümlülükleri

4.1) Reklam Verenin Yükümlülükleri

 1. a) Reklam veren, Kiralayan’a ait www.bybilla. com internet sitesinde Kiralayan’ın belirlediği linkler vasıtasıyla ve  madde 3/d deki Sözleşme konusu reklam (görsel ve metin) alan(lar)ının boyutları, satış fiyatları ve yararlanma şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve taahhüt eder.                                                             b) Reklam veren, kullanacağı reklam(lar) için Kiralayan’a reklam(lar)ın yayımlanacağı banner alanları ve tarihleri, gerekli ve yeterli teknik bilgi ve dokümanı sağlamak zorundadır.             c) Reklam verenler yayın dönemini (Aylık / 3 Aylık /6 Aylık / 12 Aylık) ve reklam yerini belirleyecektir.
  d) Reklam veren, bu sözleşme ve bundan doğabilecek hak ve yükümlülükleri hiçbir şekilde kiralayanın izni olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
  e)Kiralayan ile reklam veren arasında düzenlenecek sözleşme ve diğer evraklara ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer yükümlülükler reklam veren tarafından karşılanır.       f)Reklam veren, reklam içeriğinin (metin/görsel) yanıltıcı, eksik bilgiler içermeyeceğini taahhüt etmekte olup ilanların/reklamların doğruluğundan bizzat sorumludur.                 g)Kira süresinin tamamlanması halinde, ilgili reklam yayınına son verilerek Kiralayan tarafından aynı yere bir başka reklam/ilan alınabileceğini Reklam veren peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

4.2) Kiralayanın yükümlülükleri:

a)Her hangi bir nedenle www.bybilla.com web sitesine ulaşılamamasından dolayı kiralayan sorumluluk kabul etmez.
b)Reklam hizmetinin kiralayandan kaynaklanan arıza veya yasal gerekliliklerden dolayı kesilmesi durumunda, istenirse aksama süresi kadar ek yayın süresi verilir, ya da aksayan sürelerin ücretleri geri verilir. Bu ve benzeri nedenlerle kiralayandan ilave hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.
c)Reklam verenin kendi hazırladığı reklam bannerı sözleşme tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü sonra siteye yerleştirilir.
d) Sözleşme devam ederken reklam verenin kendi hazırladığı banner, önceden kiralayana ulaştırılması koşuluyla ve haftada 1 defadan fazla olmamak kaydıyla mesai saatleri içerisinde değiştirilir.
e)Kiralayan içerik ve yayından doğacak aksaklıklardan sorumlu olmadığı gibi süresinden önce reklam veren tarafından kaldırılan reklamlardan dolayı herhangi bir ücret iadesi yapmaz. f)Fikri ve sınai mülkiyet haklarına aykırı olan reklamlardan dolayı kiralayanın  uygunluğu sorgulama yetkisi ve yeterliliği bulunmamaktadır. Fikri ve sınai hakların verilen reklam ile ihlali dolayısıyla oluşacak cezai durumlar reklam verenin sorumluluğundadır

Madde 5.Ücret

 1. a) Reklam veren reklam bedelini (KDV dahil olmak üzere) ……………………… peşin olarak öder. Reklam Bedeli, …………………………….hesabına yatırılacaktır.
  b) Sözleşmenin uzaması halinde, yeni yıl reklam ücretleri olarak Kiralayanın belirlemiş olduğu bedel esas alınır.

Madde 6.Ödeme Koşulları

a)Reklam veren ile kiralayan arasında reklam sözleşmesi imzalanmasının akabinde reklam bedeli peşinen ödenir. 

b)Tasarımı yapılmak durumunda olan reklamlar için tasarım aşamasından önce tasarım bedeli, yayınlanmanın akabinde de reklam bedeli peşinen ödenir.

c)Ödeme aracı olarak çek, senet vb. diğer ödeme araçları reklam veren ile kiralayanın yetkililerinin anlaşmasına göre belirlenir.

Madde 7. Sözleşmenin İhlali ve Hukuki/Cezai Sorumluluk

a)Yayımlanacak olan reklam içeriği (metin/görsel kiralayanın reklam politikalarına uygun olmak zorundadır. Yayımlanacak olan reklam içeriği (metin/görsel) mevzuat ve genel ahlak kuralları ile kiralayanın işleyiş ve faaliyet politikalarına aykırı unsurlar taşıyamaz,kiralayanın kamuoyu nezdindeki kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olamaz. 

b)Süresinde yapılmayan ödemelerde kiralayan tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh etmek hakkına sahiptir

 1. c) Yayımlanacak olan ilanların her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu Reklam veren’e aittir. İlanların mevzuata ve genel ahlak kurallarına aykırı unsurlar taşıması halinde, Kiralayan ilanın değiştirilmesini talep etme ve gerekli değişiklik yapılana dek söz konusu ilanı yayımlamama hakkına sahiptir. Kiralayan, yayımlanan bir reklam sebebi ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü tazminat veya idari/adli para cezası/ları ödemek zorunda kalırsa, ödediği bedel için Reklam veren’e aynen rücu, dönme hakkı saklıdır.

d)Gerekli değişiklik Reklam Veren tarafından yapılmadığı sürece Kiralayan almış olduğu kira bedelini geri ödemek zorunda değildir. Bu durumda Reklam Veren vermiş olduğu reklamı 3 ay içerisinde kanunlara, genel ahlak kurallarına ve Sözleşme’ye uygun hale getirmezse, reklam bedelinin Kiralayan’a kalacağını ve bu bedel üzerinde hiçbir hak ve talep etmeyeceğini peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

Madde 8.Bildiri Adresleri

Reklam veren’in kiralayana bildirdiği adres, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildiri için kanuni adres olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirilerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Bu sözleşme nedeniyle kiralayanın reklam verenin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın Kiralayan tarafından yollanmasından l (bir) gün sonra reklam verene ulaştığı kabul edilecektir.

Reklam verenin kendisine ait olan ve yazışmalarda kullanmış olduğu e-posta adresinin bir başkası tarafından ele geçirilmesi durumunda, Reklam veren bu durumu kiralayana bildirene kadar bu e-posta aracılığı yapılan yazışma ve her türlü işlemden dolayı kiralayanın sorumlu olmayacağını peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

Madde 9.Yetkili Mahkeme

Taraflar İş bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda  Kocaeli Ticaret Mahkemeleri yetkili kılmışlardır . Yine bu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu Taraflar peşinen kabul taahhüt ve beyan ederler

Madde 10.Diğer Koşullar

a)Sözleşme firma kaşesi ve yetkili kişi imzası ile gerçekleştirilmek zorundadır.

b)Kiralayan gerektiğinde ilan bedellerini ve koşullarını değiştirebilir, sözleşme yapan reklam verenler bu değişiklikten etkilenmez.

İş bu sözleşme 10 madde ve 4 sayfadan ibaret olup,…../…/….. tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflara verilmiştir.

Kiralayan  Yetkilisi                   Reklam Veren Yetkilisi