BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1.TARAFLAR

 

  1. …………………………………… (İŞVEREN olarak anılacaktır.)

     ADRES : 

 

1.2) …………………………………….(İŞGÖREN olarak anılacaktır.)

     ADRES : 

 

MADDE 2.DENEME SÜRESİ

 

   Bu sözleşme ile İŞGÖREN 2 ay deneme süresi ile çalışmayı kabul etmiştir. Taraflar deneme süresi sonunda veya içerisinde iş akdini ihbarsız ve nedensizce fesh edebilir, bu halde herhangi bir tazminat ödenmez. İŞGÖREN’nin çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır.

 

MADDE 3.İŞİN SÜRESİ

 

3.1)     İŞGÖREN ve İŞVEREN arasında yapılan bu sözleşme belirsiz sürelidir.

 

MADDE 4.İŞYERİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARI

 

4.1) İŞGÖREN; gerek bu sözleşmenin gerekse 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde İŞVEREN ve İŞVEREN VEKİLİ tarafından kendisine verilecek bütün görev ve işleri, çalışma prensipleri ve uygulamaları doğrultusunda görev ve talimatlara, mesai saatine, işyerinde halihazırda uygulanmakta olan organizasyon şeması, yönetmelik, talimat ve sirkülere uygun olarak. 

4.2) İŞGÖREN İŞVERENİN farklı işyerlerinde veya işverenin hizmet verdiği kurumlarda, işverenin uygun göreceği görev, görev yeri ve iş değişikliklerini peşinen kabul etmiştir. İŞGÖREN, işin kendisine uygun olmadığı bahanesiyle işin yapılmasından kaçınamaz.

4.3) Görev yeri değiştirilen İŞGÖREN, görev değişikliğinin kendisine tebliğinde belirtilen iş başı tarihinde yeni görevlendirildiği yerde işbaşı yapmakla yükümlüdür. Bu sürede yeni işyerinde işbaşı yapmayan İŞGÖREN’nin hizmet akdi İŞVEREN tarafından tek taraflı olarak fesh edilmiş sayılır ve bu nedenle İŞGÖREN İŞVERENDEN hiçbir şekilde kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.

4.4) İŞGÖREN, gerek bu sözleşmenin gerekse 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, işyerinde; tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin veya vekillerinin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetlerin karşılığında belirlenen aylık ücret dışında ve varsa görev primleri dışında herhangi bir ücret talep edemez.

4.5) İŞGÖREN’nin istifa etmesi halinde bu durumu önceden yazı ile bildirmesi ve istifa yazısında mutlaka istifa gerekçesini belirtmesi zorunludur. Gerekçeli istifa dilekçesi olmaksızın işyeri çalışanının işyeri ile ilişkisi kesilemez.

4.6) İş sözleşmesinin işveren tarafından bildirimli ya da bildirimsiz, tazminatlı ya da tazminatsız olarak sona erdirilmesi durumunda sözleşmenin neden feshedildiği İŞGÖREN ‘e yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim İŞGÖREN’e imza karşılığı teslim edilir. İŞGÖREN’e bu bildirim bizzat yapılamazsa işyerinde kayıtlı en son ikametgah adresine noter aracılığı ile yapılacak bildirim ile sağlanır.

  1. İŞGÖREN; İŞVEREN veya VEKİLİ tarafından verilen görevleri tam ve özenle yapmak, işyerinde yayınlanan yönetmeliklere ve değişikliklere, İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ’nin iş ile ilgili olarak verecekleri sözlü ve yazılı talimatlara, işyeri çalışma şartlarına iş disiplinine ve iş güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

 

MADDE 5. ÜCRET

 

5.1)      İŞGÖREN’ in ücreti…………………………TL/ Brüt’ tür. Fazla çalışma ücreti belirlenmiş olan TL/Brüt ücrete dahil edilmiştir. 

5.2)     Ücretler çalışılmış ayı takip eden ayın beşi ile onu arası peşin olarak ödenir. Şirketin gerekli görmesi halinde ücret ödeme günü ve şeklinde değişiklik yapılabilir. 

5.3)      İŞGÖREN, İŞVERENİN bizzat yazılı olarak talep ettiği ek çalışmaların dışında kendi isteği ile yapacağı ek çalışmalardan dolayı, hiçbir şekilde ek ücret talep edemez.

5.4)    İŞVERENİN; maktu ücret dışında hiçbir taahhüdü tazammum etmemek kaydı ile takdir hakkını kullanarak yapacağı, ikramiye, benzeri ödemeler, veya süreklilik arz eden hizmetler sosyal yardım mahiyetinde olup, ücretin bir unsuru olmadığı İŞGÖREN tarafından kabul edilmiştir.

 

MADDE 6.ÇALIŞMA SÜRELERİ VE FAZLA ÇALIŞMA 

 

6.1) 4857 sayılı iş kanununa uygun olarak iş yerinde haftalık çalışma süresi 45 saat olup bu sürenin üzerinde gerçekleşen ve yıllık 270 saate kadar olan fazla çalışma ücretleri aylık ücrete dahil edilmiştir. Bu süre İş Kanunu, günlük çalışma saatleri ve ara dinlenmeler şirket tarafından düzenlenir.

6.2) İŞGÖREN, işverence yazılı olarak talep edildiği takdirde fazla mesai yapmayı ve ulusal, dini bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı peşinen kabul eder. 

6.3)      İŞGÖREN işverenin belli edeceği günde hafta tatili yapacaktır.

 

MADDE 7.ÖZEL ŞARTLAR

 

7.1) Yıllık izin, işverenin uygun göreceği tarihlerde kullanılacaktır. Bunun için İŞGÖREN, işverene yazılı dilekçe ile müracaat edecek, İŞVERENİN belirlediği tarihler arasında İŞVERENİN yazılı olurunu aldıktan sonra İŞGÖREN izne ayrılabilecektir. 

7.2) İŞGÖREN’nin, İŞVERENİN yazılı onayı olmaksızın başka bir işte çalışması kesinlikle yasaktır. İŞGÖREN’nin bu yasağa aykırı davranması iş akdinin İŞVEREN tarafından feshi için haklı sebep teşkil eder. İşbu halde İŞVEREN herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın iş akdini tek taraflı fesh edebilir. Bu halde İŞGÖREN’e herhangi bir tazminat ödenmez.

7.3) İŞGÖREN İŞVEREN tarafından verilen görev sınırları içinde hareket etmek zorundadır. İŞGÖREN onay almadan iş yapamaz. Onay almaksızın yaptığı çalışmaların sonuçlarından doğacak zararları İŞGÖREN ödemekle yükümlüdür.

7.4) İŞGÖREN, işyerinde çalıştığı süre içinde bireysel olarak ticari faaliyette bulunamaz, 3. şahıslarla ticari ilişkiye giremez, ortak olamaz. Şirkette yürüttüğü görevine binaen şahsi menfaat temin edemez. Bu hükme aykırı davranan İŞGÖRENnin iş sözleşmesi herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın işveren tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilir. Bu halde İŞGÖREN’e her hangi bir tazminat ödenmez. 

7.5) İŞGÖREN; kasten veya tedbirsiz, dikkatsiz davranışları sonucu ve işin niteliği gereği kendisinden beklenen özeni göstermeyerek işyerindeki makine alet ve teçhizata verdiği zararlardan bizzat sorumludur. İŞGÖREN, kendisine kullanılmak üzere teslim edilen malzeme araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

7.6) İŞGÖREN, işyerindeki hizmet süresince tedbirsizlik dikkatsizlik ve kasıtlı eylemlerinden dolayı gerek şirkete gerekse 3. kişilere karşı oluşacak zarar ile ziyanlardan ve zararların tazmininden sorumlu olup, işyerinde edindiği belge ve bilgiler hakkında hiçbir şekilde kurumun menfaatlerini zedeleyecek beyanda bulunamaz.

7.7) İşveren şirketçe verilen veya dışarıdan sağlanan eğitimler ile bölüm toplantılarına katılım mecburidir. İŞGÖREN, kendi isteği ile haklı bir neden olmaksızın işten ayrılırsa veya İK. md. 25 gereğince iş akdine son verilir ise, işverence verilen veya sağlanan eğitimlerin ve harcanan sürenin bedeli karşılığı, ayrıldığı tarihteki bir aylık bürüt ücreti tutarında tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İŞGÖREN, almış olduğu hizmet içi eğitimleri işine yansıtmak, verimliliğini arttırmak zorundadır. Aksi durum sözleşmenin şirket tarafından haklı fesih sebebi teşkil eder. 

7.8) İş kanunu hükümleri dahilinde, İŞGÖREN hakkında İŞVEREN tarafından belirlenecek olan dönemlerde yine İŞVEREN tarafından performans değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Performans değerlendirme sistemi neticesinde elde edilen verilere göre, İŞVEREN tarafından çalışmalarında diğer personele oranla verilen görevleri gerektiği gibi yerine getirmeyen ve/veya geç yerine getiren, kendisi ile aynı görev pozisyonda olan İŞGÖREN’e oranla daha az verimli çalışan, çalışmakta olduğu pozisyonun layığını yerine getirmeyen ve/veya benzer nedenlerle düşük performanslı ve personel disiplin yönetmeliği uyarınca işten çıkarma cezasını gerektirir bir eylemde bulunan İŞGÖREN’in sözleşmesini süresinden önce İŞVEREN tarafından tazminatsız feshine, haklı sebep teşkil edecektir.

 

MADDE 8.BAŞKA İŞ YASAĞI

 

İŞGÖREN işbu hizmet akdi devam ettiği sürece çalışma saatleri içinde veya dışında İŞVEREN’ in yazılı onayı olmaksızın, ücretli veya ücretsiz, dolaylı ve dolaysız, başka bir iş yapamaz kişi veya kuruluş için çalışamaz.

 

MADDE 9. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ 

 

İŞVEREN  İş Kanununun 7.  maddesine uygun olarak, İŞGÖREN’in yazılı iznini almak kaydıyla, İŞGÖREN’i başka işverene hizmet vermesi için geçici olarak gönderebilir. Bu durumda, İŞGÖREN’in ücret ve diğer tüm İŞGÖREN’lik haklarından her iki İŞVEREN’de sorumludur. İŞGÖREN, geçici iş ilişkisi kurulan İŞVEREN’in talimatlarına uygun olarak işini görmek zorundadır. Bu halde, İŞGÖREN ile İŞVEREN arasındaki hizmet akdi devam eder.  

 

MADDE 10. GİZLİLİK

 

     İŞGÖREN İŞVEREN’e ait işyerinde çalıştığı süre boyunca işyeri sırlarını saklamakla yükümlüdür. İŞGÖREN’in işverene ait ticari sırlarını 3.kişilerle paylaşması, kendi veya yakınları yararına kullanması, ticari sırların işverenin izni olmadan alanileştirmesi durumunda işbu sözleşme İŞVEREN tarafından haklı olarak feshedilebilecektir. 

 

MADDE 11 .HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

 

11.1) İŞGÖREN’ in işbu sözleşmede ve kendisine tebliğ edilen Yönetmelik ve değişikliklerine, İş Kanunu Hükümlerine aykırı hareket etmesi iş akdinin bildirimli veya  bildirimsiz  feshini gerektirir. Bildirimsiz fesih halinde İŞGÖREN’ in herhangi bir talebi olmayacağı gibi İŞVEREN ayrıca uğradığı ve uğrayacağı zararları tazminat olarak talep etme hakkına sahiptir.

11.2 ) İŞGÖREN’in veya İŞVEREN’in  deneme süresinden sonra İş Kanunun 18.maddesine göre hizmet sözleşmesini fesh etmeleri halinde maddede belirtilen bildirim sürelerine uymaları yasa gereğidir. İŞVEREN istediği takdirde bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek iş akdine son verebilir. İŞGÖREN’ in bu sürelere uymadan işi bırakması halinde bildirim süresine ait ücreti varsa alacaklarından mahsup edilir. Alacağının olmaması veya ücreti karşılamaması halinde ayrıca tahsil edilir.

 

MADDE 12.ÇALIŞMA YASAĞI VE CEZAİ ŞART

 

12.1) İŞGÖREN; kendi isteği ile işten ayrılırsa, şirketten ayrıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile işverenin yazılı olurunu ve onayını almadan aynı iş kolunda faaliyet gösteren firma veya kurumda çalışamaz. Bunlara şirket sırlarını ortaya çıkarır nitelikte teklif; götüremez, satamaz ve yayınlayamaz. Çalışan bu iki yıllık süre içinde şirketle rekabet edecek ortaklıklara üye, denetçi ve ortak olamaz.

12.2) İŞGÖREN sözleşmede belirlenmiş olan çalışma yasağına aykırı davrandığı takdirde 50.000 (elli bin ) TL miktarında cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

MADDE 13.BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİ VE DOĞRULUĞU

 

13.1) İş başvurusundaki beyanların tamamen doğru olduğunu onaylayan İŞGÖREN, bilerek yanlış bilgi vermiş olduğu veya bazı bilgileri gizlediği anlaşıldığı takdirde, bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul eder. İŞGÖREN, İŞVEREN’in bu sebeple işe son vermesi karşısında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

13.2) İŞGÖREN bu sözleşmede beyan etmiş olduğu adresin sabit olduğunu, bu adrese yapılacak tebligatların aynen kendisine yapılmış sayılacağını, adres, isim, soy isim değişikliğini derhal işverene yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunu, yeni adresini ve değişiklikleri bildirmemekten dolayı işverenin uğrayacağı zararları karşılamak zorundadır.

 

MADDE 14. İÇ YÖNETMELİK VE İŞ MEVZUATI UYGULAMASI

 

İşbu sözleşmede yer almayan hususlarda öncelikle İÇ YÖNETMELİK,  İŞ KANUNU,BORÇLAR KANUNU ve yürürlükteki diğer yasa hükümleri uygulanır.

 

MADDE 15. YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşme 4(dört) sayfa ve 15 madde olarak düzenlenmiş olup, Sözleşmeden doğacak ihtilaflarda KOCAELİ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

İŞVEREN İŞGÖREN