FRANCHISE SÖZLEŞMESİ

www.bybilla.com

 

Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi No:174/301 İzmit/Kocaeli

İletişim: 0 544 519 4499     (0262) 255 5001

info@bybilla.com

 

FRANCHISE SÖZLEŞMESİ 

Madde 1- Taraflar

 1. a) Elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren Karabaş Mahallesi İstiklal caddesi No:174/301 İZMİT/KOCAELİ adresinde mukim BYBİLLA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. franchisor (lisans veren),
 2. b) ….. adresinde faaliyet gösteren, ….. Vergi Dairesi’nin ….. vergi numarasında kayıtlı, ….. Ticaret Odası’nın ….. sicilinde kayıtlı üyesi ve imzaya yetkili müdürü ….. T.C. Kimlik numaralı, ….. adresinde ikamet eden ….. ve diğer ortağı ….. T.C. Kimlik numaralı, ….. adresinde ikamet eden ….. adlı firma franchisee (lisans alan )sıfatıyla anılacaktır. 

Madde 2- Tanımlar

 1. a) Franchise: son kullanıcılara verilecek hizmetlerde kullanılacak olan marka, kurum kimliği, know-how, ticaret unvanı, çalışma ve hizmet standartlarına ilişkin fikri veya sınai mülkiyet haklarından oluşan bir sistemi ifade eder.
 2. b) Franchisor (lisan veren): Franchise veren kuruluşa denir. Bu Sözleşme boyunca franchisor’ı temsilen lisan veren kullanılacaktır.
 3. c) Franchisee (lisan alan): Franchise alan ………. firmayı  temsil eder. Bu Sözleşme boyunca franchisee’ı temsilen lisan alan kullanılacaktır.
 4. d) Know-How: Franchise verenin deneyimi ve deneyleri sonucunda ortaya çıkmış, gizli, özlü ve belirlenmiş bilgi paketini ifade eder.
 5. e) Royalty: (lisan veren) Franchisee’ye (lisan alan) sözleşme süresi boyunca vereceği teknik ve idari destek, malzeme tedariki, araştırma ve geliştirme çalışmaları, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri karşılığı olarak aylık cirosunun belli bir oranı üzerinden, Franchisee’nın (lisan alan), Franchisor’a (lisan veren) ödediği ücrettir.
 6. f) Sistem: Franchisor’ın (lisan veren) belirlediği son kullanıcıya sunulan hizmetlerin oluşmasında kullanılan alet, edevat, cihaz, malzeme ve dokümantasyondan oluşan bir bütünü ifade eder.
 7. g) Franchise Standartları: Franchisor’ın (lisan veren), Franchise hakkının tüketiciler nezdinde kullanılmasına ve müşterilere verilecek hizmet standartlarına ilişkin belirlemiş, yayınlamış veya yeni yayınlanacak Prosedür, Sirküler, Talimat, Bülten, Form, Sistem, El Kitapları, katalok, Broşür vs. gibi her türlü yazılı dokümandan oluşan bir bütünü ifade eder.
 8. h) Faaliyet Bölgesi: Franchise hakkının kullanılması ve içinde aktif bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti gösterebilmesi için Franchisee’ye (lisan alan) verilen sınırları belirlenmiş bir faaliyet bölgesini ifade eder.

      Madde 3- Sözleşmenin İçeriği

İşbu sözleşme; franchisee (lisans alan) firmanın, BYBİLLA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş ‘NİN tescilli markası olan “bybilla” adı altında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya dışında sunacağı  internet üzerinden ürün pazarlanması, bireysel ve kurumsal üyelik yöntemiyle satış işlemlerinde alan oluşturulması…..faaliyetlerinin yürütülmesi ve “bybilla ” ticari markasını ve adını, know-how hakkını, iş görme sistemini ve diğer sınai mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, belli bir süre ve kapsam içinde, alacağı ticari ve teknik destekle yürütmesi konusu ile ilgilidir.

 

Madde 4- Sözleşmenin Süresi

 1. a) Sözleşme süresi 5(beş) yıldır. Tarafların mutabık kalması kaydıyla bu süre birer yıllık periyotlar halinde uzatılabilir.2.(ikinci) yıl sonunda tarafların mutabık kalmaması halinde taraflardan herhangi birinin yazılı bildirimiyle sözleşme ileriye dönük olarak sona erer. Tarafların geçmişe dönük hak ve alacakları bakidir.
 2. b) Franchisör (Lisans veren), iş bu sözleşmenin hükümlerine uyulmadığı takdirde süre bitimini beklemeksizin noter kanalıyla yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir
 3. c) Franchisee(Lisans alan) ‘ın sözleşme hükümlerine uymaması durumunda; lisans veren (franchisör) sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederse lisans alan (franchisee) herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

Madde 5- Franchisee( Lisans Alan)’ın Faaliyet Alanı

 1. a) Lisans alan (franchisee); “bybilla” adı altında yürüteceği faaliyetleri sadece ….. ilinin ….. ilçesi sınırları dahilinde gösterebilecektir. Bu sınırlar dışında her ne şekilde olursa olsun “….. bybilla” adı ve amblemi ile bu sözleşme içeriğinde belirlenen mal, hizmet, ürün ya da faaliyetler kullanılmayacaktır. Bu hükme aykırılığın sonucunda lisans veren (franchisör) sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceği gibi lisans alan (franchisee) …..-TL (….. Türk Lirası) cezai şart ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt etmektedir.
 2. b) ….. İli merkezinde ve diğer ilçelerde imzalanacak diğer franchise sözleşmelerinde ….. adlı firmaya öncelik tanınacaktır. 

Madde 6- Sözleşme Bedeli

 1. a) İsim hakkı devir bedeli …..-TL + KDV’dir. Bu bedel aylık olarak keşide edilecek, her ay …..-TL + KDV meblağlı olarak nakden/banka aracılığıyla (franchisör)e ödenecektir. 
 2. b) İşbu sözleşmenin yıllık yenilemelerden sonra lisans alan (franchisee)’ın kusuru dolayısıyla feshedilmesi durumunda o dönem için yapılan ödeme iade edilmeyecektir. 
 3. c) Lisans alan (franchisee) Royalty bedeli olarak yıllık cirodan % 5 oranında payı lisan verene(franchisör) vermekle yükümlüdür.

Madde 7- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

7.1)  Franchisee’nin (lisans alan) Yükümlülükleri;

Franchisee’nın (lisan alan), Franchisor’a (lisans veren) karşı işbu Sözleşme konusu çerçevesinde üstlendiği yükümlülükler şunlardır.

 1. a) Franchisee (lisans alan), ………. bybilla kurumsal kimliği bozmama ve ………. lisans alan  olarak seçilmesinde esas alınan seçme kriterlerini uygun şekilde hareket etme yükümlülüğü altında olduğunu beyan etmektedir.
 2. b) Franchisee (lisans alan), 4 (a) maddesine uygun olarak Franchise konusu mal ve hizmetleri “bybilla” ve franchise standartları kapsamında kullanmayı ve ifa etmeyi kabul ve taahhüt eder. Franchisee (lisans alan) bu faaliyeti gösterirken üçüncü şahıslara karşı ticari ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve işletmeyi bağımsız olarak kendi nam ve hesabına yönettiğini bildiğini ve performansından dolayı Franchisor’ı (lisans veren) sorumlu tutamayacağını kabul eder.
 3. c) Franchisee (lisans alan), Franchise standartları kapsamında Franchisor (lisasn veren) tarafından temin edilen ve edilecek her türlü yazılı dokümanı (el kitapları, işletme standartları el kitabı, sirkülerler, talimatlar, bültenler, formlar v.s.) kopyalamayacağını ve çoğaltmayacağını, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara deşifre etmeyeceğini ve büyük bir gizlilik içinde muhafaza edeceğini, bu dokümanları sadece franchise konusu hizmetlerin ifası amacıyla kullanacağını, kendi personelinin aksine davranışlardan da tamamıyla sorumlu olduğunu bildiğini beyan ve taahhüt eder.
 4. d) Franchisee (lisans alan) bireysel/kurumsal üyelere vereceği “bybilla” elektronik ticaret hizmetlerinde kullanacağı elamanların eğitim gereksinimlerini sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
 5. e) Franchisee (lisans alan), tüm işlemlerini Franchisor’ın (lisans veren) uygulamakta olduğu bilgisayar yazılımı ile yürüteceğini ve her türlü işlemi bu yazılım vasıtasıyla kayıt altına alacağını kabul ve taahhüt eder.
 6. f) Franchisee (lisans alan), Franchisor’ın (lisans veren) gerçek ve tüzel kişilerle franchise konusu hizmetler için Türkiye genelinde veya bölge bazında yapacağı toplu anlaşmaları kendi sorumluluk bölgesinde Franchisor (lisans veren) tarafından belirlenen uygulama şartları çerçevesinde ifa edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 7. g) Franchisee (lisans alan), bu Sözleşme konusu ticareti kendi nam ve adına yapacaktır. Bu nedenle, kendi veya çalıştırdığı kişilerin ve/veya üçüncü şahısların, işyeri ve eklentilerinde ki ölüm, yaralanma, yangın, maddi hasar, iş kazaları v.b. hallerde, bizzat sorumludur ve Franchisor’a (lisans veren) rücu hakkı yoktur.
 8. h) Franchisee (lisans alan), Franchisor’ın (lisan veren) dilediği zamanlarda işin gereği gibi ifa edilip edilmediğini ve beyan edilen gelirlerin ve royalty ödemelerinin doğruluğunu kontrol amacıyla döküm ve hesapların işbu Sözleşme kapsamı ile sınırlı olarak incelenebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

ı) Lisan alan ,lisan veren firmanın şirket merkezleri için belirlemiş olduğu standartlara uygun görünümde firma merkezini oluşturmakla mükelleftir. Bu kapsamda gerekli olan teknik malzemeler lisan veren(franchisör) tarafından temin edilecek olup temin edilen malzemelerin bedelleri lisan alan firma tarafından karşılanacaktır.

i)Faaliyetlerini yürüteceği yerin lisans veren kalite politikası ve standartlarına uygun nitelikte bir yer olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu yerin seçiminde lisans alan (franchisee), lisans veren (franchisör)’in onayını almak zorundadır. Lisans veren (franchisör)’in onay, olmaksızın lisans alan (franchisee) yer seçim değişikliği yapamaz.

j)Sözleşme konusuna giren faaliyetlerin yapılması için gereken yasal mevzuata uygun izinlerin alınması ile tüm iş ve işlemler lisans alan (franchisee) tarafından gerçekleştirilecek olup yapılacak harcamalar da lisans alan (franchisee) tarafından karşılanacaktır.

k)Faaliyet bölgesinde sözleşmeye konu işler için merkez ve şubelerinde, tanıtım ofis ya da stantlarında haksız rekabete yol açacak şekilde başkaca bir marka ya da hukuki koruma altına alınmış logo isim ve benzeri işaret kullanmayacaktır.

7.2)Franchisor’ın (lisans veren) Yükümlülükleri

 1. a) Franchisor (lisans veren), Franchisee’nin (lisans alan) bybilla.com kurumsal kimliği ve ………. lisans veren seçilmesine etkili olan kriterleri bozmayacak şekilde davranma yükümlülüğünü bilmektedir.
 2. b) Sözleşme süresince Franchise konusu hizmetler için Franchisee’ye (lisans alan) her türlü teknik yardım, pazarlama ve iş idaresi konularında gerekli desteği vermek.
 3. c) Franchise konusu hizmetleri geliştirmek, yenilikleri takip etmek ve bunları Franchisee’nin (lisans alan) kullanımına sunmak.
 4. d) Franchise konusu Türkiye çapında tanıtımı ve pazarlaması için reklâm ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek.
 5. e) Franchise konusu hizmet çeşitlerini artırmak ve Franchisee’lere (lisans alan) yeni iş olanakları yaratmaya çaba göstermek.
 6. f) Franchise standartlarını hazırlamak, standartların kullanımı konusunda gerekli eğitimleri vermek.
 7. g) Know-How transferine yönelik Franchisee (Lisans alan) elemanlarını yeterli düzeyde eğitmek, franchise konusu sistemlerin el kitaplarını hazırlamak.
 8. h) Franchisee (lisans alan) mekânlarının dizaynı, yerleştirilmesi, tefrişi konularında Franchisee’ye (lisans alan) yardımcı olmak

ı) Lisans alan kurumların gereksinimlerini de sitede yayın yapılması, sitenin elektronik alyapısı vb. konularda makul ölçülerde destek vermekle mükelleftir. Destek hizmetleri konusunda talepte bulunan lisans alan kişi ya da kurumlar bu hizmetler için yapılacak masrafları karşılayacaktır. 

 1. i) Lisans veren il ve ilçenin nüfus büyüklüğü ve ticari potansiyelini dikkate alarak ayni il veya ilçe sınırları içerisinde birden fazla firmaya lisans verebilecektir.

Madde 8- Sözleşmenin Feshi ve Tazminat

Bu Sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen derhal fesih halleri saklı kalmak üzere, taraflardan birinin Sözleşmenin esaslı hükümlerinden birini ihlal etmesi halinde ya da Sözleşmenin diğer hükümlerinden birinin ihlali diğer tarafın fesih ihbar süresi sonuna kadar Sözleşmeyi yürütmesini katlanamaz hale getirmesi durumunda, diğer tarafın Sözleşmeyi karşı tarafa göndereceği bir fesih bildirimi ile, Sözleşme ile doğmuş hakları saklı kalmak kaydıyla, derhal feshetme hakkı vardır, özellikle aşağıdaki durumlarda Sözleşmenin fesih ihbar süresine uymadan bu maddeye göre derhal feshi mümkündür:

 1. a) Taraflardan herhangi birinin, iflas veya iflas anlaşması ilan etmesi, faaliyetini durdurması veya borçlarını ödemekte acze düşmesi halinde,
 2. b) Taraflardan herhangi birinin, diğer tarafın yazılı mutabakatı olmaksızın şirket hisselerinin %25’i (yüzdeyirmibeşi) veya fazlasının el değiştirmesi durumunda,

İşbu Sözleme kapsamında gönderilecek tüm fesih ihbarnameleri feshin nedenlerine ilişkin detaylı ve objektif açıklamalar içerecektir ve yazılı olacaktır.

Yukarıda belirtilen istisna durumlar saklı kalmak kaydıyla; işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmeyen ya da eksik ifa eden taraf diğer tarafa …..-TL (….. Türk Lirası) cezai şart ödeyerek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

Madde 9- Sözleşmenin Feshinden Sonra Uygulanacak Hükümler

 1. a) Franchisee (lisans alan), açık hesap şeklindeki borçlarını Sözleşmenin feshinin geçerli olduğu tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyecektir.
 2. b) Franchisee (lisans alan), Franchisor’ın (lisan veren)’in talebi halinde feshin geçerli olduğu tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde, Franchisor’ın (lisan veren) verdiği her türlü dokümanın orijinallerini ve eğer varsa kopyalarıyla birlikte Franchisor’a (lisan veren)’e iade edecektir.
 3. c) Franchisee (lisans alan), bybilla markasına ve kurum kimliğine ait, her türlü tabela, totem, pano, poster, v.s. gibi malzemeyi, feshin geçerli olduğu tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde iş yerinden kaldıracaktır.

Madde 10 –Diğer Hususlar

 1. a) Taraflar işbu Sözleşmede belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul ve beyan eder. Adres değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak tebliğ edilmediği takdirde, yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü tebligat yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 2. b) İşbu Sözleşme kapsamına eklenmek istenen hususlar yahut tadiller ancak her iki tarafın yetkilileri tarafından onaylanıp, yazılı olarak imza altına alınmaları kaydı ile geçerlidir.
 3. c) Taraflar işbu Sözleşmeden doğan hak ve mükellefiyetlerini diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın devir ve temlik edemez. Franchisor (lisan veren)’in, şirket kontrolünün, hisse devri yahut sair yolla değişmesi işbu Sözleşmenin devri olarak addedilecektir.

ç) Sözleşmenin esaslı olmayan hükümlerinden her hangi birisinin, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz veya icra kabiliyetinin olmaması diğer sözleşme hükümlerinin geçerliliğini, yürürlülüğünü etkilemez.

 1. d) Damga vergisi de dâhil olmak üzere işbu sözleşmeden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve sair masraflar taraflar arasında eşit olarak ödenecektir.

Madde 11- Uyuşmazlıklar

Gerek tanıtım faaliyeti sırasında gerekse sözleşme içeriğindeki her hangi bir faaliyetin icrası sırasında lisans alan ile 3.kişiler arasında çıkacak hukuki ihtilaflarda muhatap lisans alandır. Lisans verenin bu hususta uğrayacağı zararlara karşı lisans verene rücu hakkı saklıdır.

Taraflar işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Kocaeli Ticaret Mahkemeleri ve icra müdürlüklerinin yetkili olduğunu kabul etmektedirler. 

İşbu sözleşme  5 sayfa 11 madde olup bir nüshası FRANCHISEE (lisans alan)’ta bir nüshası Franchisor (lisans veren)’de saklı olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenmiştir

İş bu sözleşme …/…/… tarihinde imzalanmıştır.

 

Franchise Veren Franchise Alan

Kaşe Kaşe

İmza İmza